Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

21:22
9935 344c 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
21:21
Ależ to trudne utrzymywać relacje z ludźmi! Trzeba się angażować, starać, być dyspozycyjnym, a zwłaszcza mieć pozytywny stosunek do życia.
— Antonio Manzini
21:21
21:21
21:14
1143 e7f6
Reposted fromsosna sosna viawasnae wasnae
21:14
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
21:14
6972 ef6f 500
Reposted frommeem meem viawasnae wasnae

November 29 2017

23:02
7962 37c3
Reposted fromcleanout cleanout viairmelin irmelin
23:02
9145 5d72
:^
Reposted fromprincess-carolyn princess-carolyn viairmelin irmelin
23:01
16:57
Reposted frominzynier inzynier viairmelin irmelin
16:57

November 28 2017

22:31

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

22:27
4744 8dcd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
22:27
6309 7fba 500
Reposted fromblackmoth7 blackmoth7 viatoniewszystko toniewszystko
22:26
Meerjungkadse
Reposted fromkadse kadse viatoniewszystko toniewszystko
22:26
5582 6f18 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viawasnae wasnae
22:25
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
22:25
6701 c10d 500
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin

November 27 2017

17:08
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl