Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

21:28
2713 f270
Reposted fromdaelmo daelmo viaAliceFromCheshire AliceFromCheshire
21:27
Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaadaaa93 adaaa93
21:25
7868 af90
21:24
9322 595e 500
Hej
21:24
8936 eaf4 500
Reposted fromhighhopes highhopes viaanaeyo anaeyo
21:23
Spał dziesięć godzin, a był niewiarygodnie zmęczony. Nie pamiętał, kiedy to się zaczęło. Mógł leżeć w łóżku pół doby, a i tak wstawał z niesmakiem w ustach, piaskiem w oczach i bólem tlącym się między skrońmi.
— Zygmunt Miłoszewski “Uwikłanie”
21:20
Reposted fromtwice twice viaanaeyo anaeyo
21:19
0137 48bb 500
Reposted frompesy pesy viawabnicu wabnicu
21:16
21:15
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viajethra jethra
21:15
9745 5548
Reposted fromrisky risky viajethra jethra
21:15
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
Reposted fromchocoway chocoway viajethra jethra
21:12
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viajethra jethra
21:12
9752 b3b6
Reposted fromels els viajethra jethra
21:12
1777 33f3
lotus
21:11
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viajethra jethra
21:11
21:10

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viablackmoth7 blackmoth7
21:10
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland

July 24 2017

22:07
2557 6981 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl