Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

22:38
6308 631b 500

beigehalo:

Sand, under a 250x microscope

Reposted frommimikyu mimikyu viajethra jethra
22:34
8106 2aab
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal viawasnae wasnae
22:34
1459 bb3b
Reposted fromnutt nutt
22:34
0611 0159
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
22:33
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viashadowfax42 shadowfax42
22:31

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.

— Hłasko
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary vianutt nutt
22:30
Reposted fromlaserpony laserpony vianutt nutt
22:29
22:29
0834 2939
22:27
1465 ce88
Reposted fromadkagar adkagar viairmelin irmelin
22:26
1398 016f 500
Reposted froms3 s3 viawasnae wasnae
22:25
2415 26c9 500
Reposted fromPuls Puls viawasnae wasnae
22:24
7354 037a
Reposted frometerycznie eterycznie vianutt nutt
22:24
9057 88ed 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianutt nutt
22:24
Reposted frommrrru mrrru vianutt nutt
22:23
2264 8bdb 500
Reposted fromdobby dobby viaberewere berewere
22:23
9560 b70d 500
22:22
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viatwice twice
22:22
Reposted fromfastgarnichtpsycho fastgarnichtpsycho viatwice twice
22:22
8972 99bd
Reposted fromministerium ministerium viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl